Search

Search the Collection

348 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Viktor Semyonovich Ivanov, Soviet, 1909–1968
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1950
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.210
  Culture: 
  Soviet, Moscow or Leningrad
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: P. Golub’, Soviet
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1946
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.128
  Culture: 
  Soviet, Moscow or Leningrad
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: N. Karpovskii, Soviet
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1947
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.166
  Culture: 
  Soviet, Moscow or Leningrad
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 1-ia Gosudarstvennaia tipo-litografiia
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1920
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.4
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 15-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  ca. 1920
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.3
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: R. Sur’ianinov, Soviet
  Publisher: Izdatel’stvo DOSAAF SSSR
  Date: 
  1983
  Medium: 

  Color rotogravure on coated paper

  Accession Number: 
  2018.136.627
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: B. I. Lebedev, Soviet
  Publisher: Izdatel’stvo Muzeia Revoliutsii SSSR
  Date: 
  1932
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.21
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: I. Drozdov, Soviet
  Publisher: Izdatel’stvo Muzeia Revoliutsii SSSR
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.33
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Sokolov-Skalia, Soviet
  Printer: 15-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1932
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.18
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. Doluda, Soviet
  Printer: Moskovskaia tipografiia No. 4 “Soiuzpoligrafproma”
  Publisher: Izdatel’stvo DOSAAF SSSR
  Date: 
  1984
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.634
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages