Search

Search the Collection

5 results

  Miền Bắc thắng. Bắn rơi 4000 máy bay Mỹ. (Victory in the North. Shooting down 4,000 US aircraft.)
  Tất Cả Để Đánh Thắng Giặc Mỹ Xâm Lược, Giải Phóng Miền Nam. Quyết Tâm Đảm Bảo Giao Thông. (All is aimed at defeating the American invader and liberating the South. We are determined to secure all roadways.)
  Phát Huy Mạnh Mẽ Lưới Lửa Tầm Thấp. Thi Đua Bắn Rơi Nhiều Máy Bay Mỹ. (Develop a strong network of short range artilleries. Racing to shoot down many American Aircrafts.)
  Công Nghiệp Phục Vụ Nông Nghiệp. Tiến Nhanh Lên Sản Xuất Lớn Xã Hội Chủ Nghĩa. (Industry serves agriculture. We advance swiftly towards Socialism by means of our big production.)
  Printemps Nocturne